اخبار و اطلاعیه هابازديدتني چندازاعضاي محترم كميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسلامي ازمجتمع تعاوني صنايع داروسازي مهداروطوبي

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶

بازديدتني چندازاعضاي محترم كميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسلامي ازمجتمع تعاوني صنايع داروسازي مهداروطوبي واقع
درشهرك صنعتي نظراباددرروزچهارشنبه تاريخ٤/١١/٩٦؛
دراين بازديدكه دراستاي پيگيري ومشاهده وبررسي مشكلات حوزه صنعت وواحدهاي توليدي ازنزديك صورت گرفت اقاي دكتريعقوب شيوياري نماينده محترم ميانه وتركمانچاي وكاغذكنان وكندوان واقاي دكترسيدمرتضي خاتمي نماينده محترم ماهنشان وايجرود به اتفاق هيات همراه ازجمله اقاي دكترجعفري مشاورنماينده واقاي دكترسيدمرتضي ادياني معاون محترم سازمان بيمه سلامت
كشورواقاي دكتراميرپيرىروزيان واقاي مهندس حسين وند صورت گرفت، اقاي دكترطاهرمهدلوازمديران موفق وكارافرين كشوروازمديران برترقرن بيست ويكم اوراسياوازرهبران اقتصادي كشورهاي اسلامي، وبعنوان موسس وريس گروه علمي مجتمع ضمن ابرازمراتب خرسندي وخوشحالي وخوش امدگويي به مهمانان،ابتداءازتيم جديدكه به مديريت اقاي دكترغلامرضا اصغري وخانم دكترخانوي درسازمان غذاودارو مستقرشده تحوالات مثبت وقابل ملاحظه درسازمان بوجوداورده اندقدرداني كرده گزارش مبسوطي ازنحوه تاسيس وراه اندازي به شيوه هاي مدرن ونوين مديرتي اثربخش درحوزه هاي عمومي
وخصوصي بويژه درحوزه صنعت وتوليدوتاثيربلاشك ان دربرون رفت ازركوداقتصادي ورفع مشكلات معيشتي وبيكاري ومهارتورم وگراني اشاره كرده موفقيتهاي مستمر وكسب افتخارات درچندسال متوالي ازجمله رشدجذب نيروي انساني بميزان پانصددرصدازبدو افتتاح باحضوراقاي دكترعلي ربيعي وزيرمحتركارورشدقابل ملاحظه ميزان وكيفيت توليدرابرشمردوبه رازورمزوعلل موفقيتهاي مجتمع ازجمله توكل بخداوندمهربان واعمال مديريت مشاركتي ودانش وبينش وعشق وعلاقه وافروخودباوري واعتمادبه نفس بالاواستقامت وپايداري مجموعه دراين شرايط سخت ودشواراقتصادي اشاراتي نموده انگاه هيات بازديدكننده ازتمامي خطوط توليدبازديدكردندوموفقيتهاي مجتمع راعينا مشاهده كرده موردتحسين وتقديرقراردادنددرپايان اقاي دكترمهدلو به پاره اي ازمشكلات وموانع موجوددرمسيرراه توليد وصادرات ازجمله نظام پيچيده بوروكراسي اداري وفرايندهاي طولاني وروندكندصدورمجوزهاوعدم تخصيص تسهيلات مناسب وارزان قيمت وعدم وجودبسترمناسب صادرات وگردش بسيارنامطلوب مالي واقتصادي درامورتوليد وتوزيع ووجود رقابتهاي بسيارمخرب درامرتوزيع و... اشاره كرده تاكيدبرپيگيري جدي انها ازطريق نمايندگان محترم كرده نمايندگان حاضردراين بازديد نيزقول مساعد دادند كه مراتب راپيگيري كنند.

با مهدارو در تماس باشید